Van Hirtum - Geudens

Broechemsesteenweg 281

2560 NijlenOpeningsuren kantoor/Toonzaal

weekdagen : 07u30 - 18.00

zaterdag     : 10u00 - 13u00

zondag       : gesloten


Bedrijfsgegevens

BTW-nummer BE.404.059.438

Registratie 02.00.92

Handelsregister Ant. 41.083

RSZ-nummer 26-712327-25

Telefoon  03/410.12.20

Fax           03/481.91.70

E-mail      info@vanhirtum.beOpeningsuren Magazijn

ma - do  : 07u30 - 16u15

vr : 07u30 - 15u00

zaterdag     : gesloten

zondag       : gesloten


Bankgegevens

ING

 • IBAN: BE74 3200 3302 2207
 • BIC: BBRUBEBB

KBC

 • IBAN: BE66 4154 0215 5143
 • BIC: KREDBEBB

BNP Paribas Fortis

 • IBAN: BE94 2300 0045 5314
 • BIC: GEBABEB

Van Hirtum Geudens NV : Online disclaimer

Geachte bezoeker,

We hebben deze website zeer zorgvuldig opgebouwd en we proberen om deze site verder te ontwikkelen en te actualiseren. We zijn echter niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen of mogelijke verouderde informatie.


Auteursrecht

Geen enkel onderdeel van deze internet publicatie/website mag overgenomen worden, onder geen enkele vorm noch door elektronische, mechanische wijze, noch door prints, fotokopies, opnames of gegevensopslag, of herwinningssysteem via geheugen, zonder voorgaande schriftelijke toelating van Van Hirtum Geudens NV, uitgezonderd de bestekteksten in PDF-formaat.

Niettegenstaande al het mogelijke gedaan wordt om de juistheid van de informatie van de website te verzekeren, zijn noch de uitgevers, noch de auteurs, noch hun agenten verantwoordelijk voor fouten of weglatingen.


Gelieve al uw opmerkingen in verband met deze website door te geven aan webmaster@vanhirtum.be


Dank bij voorbaat.


Van Hirtum Geudens NV

Van Hirtum Geudens NV : Online privacy regeling

Geachte bezoeker,

Indien u ons uw persoonsgegevens overmaakt, gaat u ermee akkoord dat deze zullen worden verwerkt in de gegevensbank van Van Hirtum Geudens NV, Broechemsesteenweg 281, 2560 Nijlen.

De doelstelling van de verwerking is u te informeren over onze producten en diensten, onder andere door u via elektronische weg informatie toe te zenden die u zou kunnen interesseren, zoals ondermeer nieuwigheden, acties en gerelateerde berichten. U stemt ermee in dat Van Hirtum Geudens NV, na uw online registratie, u periodiek in kennis zal stellen van interesssante aanbiedingen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft u het recht om bijkomende gegevens op te vragen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Postbus nr. 4, Brussel 37 te B-1000 Brussel. U heeft tevens het recht van toegang tot uw persoonsgegevens en het recht om deze te laten wijzigen indien zij niet juist zouden zijn. Tenslotte kan u zich op ieder ogenblik kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking door ons een eenvoudig verzoek hiertoe te richten per brief of per e-mail.

U erkent dat de aansprakelijkheid voor de materiële juistheid van de ingebrachte of overgemaakte persoonsgegevens uitsluitend bij u berust.


Van Hirtum Geudens NV : Algemene voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, leveringen en plaatsingen. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het feit zelf van de bestelling. Van onze algemene voorwaarden zal slechts worden afgeweken mits ons schriftelijk akkoord.

 2. Eventuele fouten of vergissingen op onze opdrachtbevestigingen dienen ons uiterlijk 8 dagen na onze opdrachtbevestiging per aangetekend schrijven te worden meegedeeld.

 3. ​Aanbiedingen van onze agenten of afgevaardigden verbinden ons slechts na onze schriftelijke orderbevestiging.

 4. ​De vermelde prijs is deze, van kracht op het ogenblik van het aanbod.  Wij behouden ons het recht voor deze prijs te herzien ingevolge de verhoging van lonen, sociale lasten, materialen, of enige andere maatregel, onafhankeljk van onze wil.  Indien op verzoek van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de bestelling, de leveringstermijn, de plaats en/of de omstandigheden, of indien de koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt, krijgt de verkoper het recht extra kosten aan te rekenen.  Een wijziging van het van toepassing zijnde BTW-tarief of de van toepassing zijnde taksen wordt in meer of in min aan de koper doorgerekend. 

 5. Leveringstermijnen worden steeds bij wijze van loutere inlichting vermeld.  Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op welke schadevergoeding ook of op ontbinding van  de overeenkomst. De goederen reizen op risico van de klant, d.w.z. de levering wordt geacht plaats te hebben bij het vertrek van de goederen uit onze gebouwen, of uit de gebouwen van onze leverancier, indien deze ze in onze naam verstuurt.

 6. KLACHTEN
  • Klachten aangaande de levering of plaatsing der goederen, de inhoud of opstelling der facturen en aangaande de zichtbare gebreken, dienen ons binen 8 dagen na levering, de plaatsing of de ontvangst van de factuur ( afhankelijk van het feit of het om een klacht aangaande resp. de levering, de plaatsing of de factuur gaat ) per aangetekend schrijven te worden overgemaakt op straffe van verval.

  • In geval van verborgen gebreken zijn wij enkel gehouden tot het herstellen of vervangen van de geleverde of geplaatste, doch gebrekkig bevonden, koopwaar.  De klant ziet er van af de ontbinding van de overeenkomst in te roepen of enige schadevergoeding, onder welke vorm ook ( mindergenot, overlast, ... ) te vorderen.
     
 7. BETALING
  • Betalingen geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is op de voorzijde van de factuur, ten maatschappelijke zetel, Broechemsesteenweg 281 te Nijlen of op een door ons aangeduide bankrekening.

  • Facturen of rekeningen welke niet betaald zijn op de gestelde vervaldag, leveren vanaf die datum van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een verwijlintrest op, gelijk aan de gerechtelijke intrest welke van kracht is op de vervaldag van de factuur.

  • Naast en boven deze verwijlintresten zal een forfaitaire schadevergoeding gevorderd worden t.b.v. 10% van de factuurschuld en dit met een minimum van 50 EUR en een maximum van 2000 EUR.  Voor het eisbaar stellen van deze schadevergoeding is evenmin vereist dat enige ingebrekestelling of aanmaning is verstuurd.

  • Elke betaalvertraging kan mits voorafgaande ingebrekestelling, aanleiding geven tot opschorting van de werken/leveringen, of, naar onze keus, ontbinding van het contract.  In dit laatste geval wordt een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de overeengekomen koop- of aannemingssom, of van het resterende gedeelte daarvan, eisbaar.

  • Bij niet-betaling op de gestelde vervaldag, vervallen automatisch en zonder voorafgaande verwittiging alle toegestane kortingen of betalingsfaciliteiten.

 8. Zolang de door ons geleverde of geplaatste goederen niet volledig zijn betaald, blijven zij, dit als uitdrukkelijke afwijking van art. 1585 van het B.W., onze eigendom.

 9. Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde persoon en de goederen aan deze laatste worden geleverd, blijft de besteller mee met deze derde gehouden voor betaling van de factuur.

 10. Lichte verschillen kunnen zich van levering tot levering voordoen.  Onveranderlijkheid in de tijd wordt niet gewaarborgd.

 11. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd.

 12. Partijen erkennen, na kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, dat er een contractueel evenwicht bestaat met betrekking tot de wederzijdse rechten en verplichtingen overeenkomstig de wet van 14.06.1991.  De ongeldigheid van één of meerdere clausules van deze voorwaarden brengen de geldigheid van de overeenkomst en van de andere clausules niet in het gedrang.  De partijen verbinden zich ertoe de ongeldige clausules te goeder trouw te vervangen door andere, die binnen de grenzen van het mogelijke dezelfde functie vervullen.